ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από τον ΣΔΕ, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΔΕ συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου όταν προωθούνται στο διακομιστή μας από το πρόγραμμα περιήγησης σας όταν χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο μας. Συγκεντρώνουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους έτσι ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση του διαδικτυακού τόπου και να εγγυάται η λειτουργία, σταθερότητα και ασφάλεια του. Τα εν λόγω, δεδομένα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, IP διευθύνσεις, ημερομηνία και ώρα αιτήματος, περιεχόμενο αιτήματος, είδος και έκδοση προγράμματος περιήγησης.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο ΣΔΕ επίσης συλλέγει προσωπικά δεδομένα των μελών του (εφόσον αυτά αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις), εργαζομένων του προμηθευτών, συνεργατών και άλλων φυσικών προσώπων με οποία συναλλάσσεται. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι μέλη του, νόμιμοι ή άλλοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και υπάλληλοι ή τρίτοι με τους οποίους ο ΣΔΕ συναλλάσσεται για την επίτευξη των σκοπών του όπως ορίζονται στο Καταστατικό του. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση email, θέση εργασίας, φωτογραφία, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένου και προϋπηρεσία.
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Α. Για να συμμορφώνεται με υποχρεώσεις που του επιβάλλει η νομοθεσία, όπως η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία σχετικά με τους εργαζόμενους και προμηθευτές του, αλλά και οι προβλέψεις του Καταστατικού του σχετικά με τους σκοπούς και τις δράσεις του.
Β. Για να προσλαμβάνει προσωπικό και να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες.
Γ. Για να μπορεί να συνάπτει συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αυτές επιβάλλουν.
Δ. Για να οργανώνει Γενικές Συνελεύσεις των μελών του, συνέδρια και εκδηλώσεις και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
Ε. Για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του.
Ζ. Για να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.
Θ. Σε περιπτώσεις που έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους λόγους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΔΕ μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ΣΔΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας, όπως τρίτους που παρέχουν τεχνική ή λογιστική υποστήριξη. Σε περίπτωση που ο ΣΔΕ διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε αποδεκτή εγκατεστημένο εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που ο ΣΔΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας και υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
• Δικαίωμα διόρθωσης
• Δικαίωμα διαγραφής
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
• Δικαίωμα εναντίωσης
• Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφιλ.
Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με βάση την συγκατάθεση σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας στέλνοντας το αίτημα σας στη διεύθυνση: info@sde.gr

Ο ΣΔΕ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός από την ολοκληρωμένη υποβολή του αιτήματος σας και την ταυτοποίηση σας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
Στην περίπτωση που ο ΣΔΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας ως εκτελών την επεξεργασία, τότε θα διαβιβάζει το σχετικό αίτημα σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον δεν υπάρχει λόγος να διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό που τα επεξεργαζόμαστε, θα διαγράφονται εκτός αν απαιτείται η διατήρηση τους από εφαρμοστέα νομοθεσία.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας και για την καλύτερη χρήση από εσάς και λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απενεργοποιείστε τη χρήση οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Η παρούσα Πολίτική δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποιαδήποτε στιγμή από τον ΣΔΕ και θα αναρτάται επικαιροποιημένη στον διαδικτυακό τόπο του ΣΔΕ.